Schoolreglement

Aanpassingen schoolreglement schooljaar 2023 - 2024

Wijziging van artikelen 4 en 13

CLB

Er is geen verplicht overleg / advies met het CLB meer nodig bij:

  • zittenblijven (of versnellen)
  • verlengd verblijf in het kleuteronderwijs
  • vervroegde instap in het lager onderwijs
  • verlengd verblijf in het lager onderwijs voor 14-jarigen

Schoolreglement downloaden

U kan het schoolreglement hier downloaden (pdf-link).
Het 'lokaal afsprakenkader deconnectie' kan u hier terugvinden (pdf-link).

Wijziging van artikel 7

Maximumfactuur

Eind maart 2023 heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer voor de maand maart 2023 bekendgemaakt. Dit cijfer bedraagt 154,34 punten (basisjaar 2004).
Geïndexeerd bedrag schooljaar 2023 - 2024:

  • kleuter: €55
  • lager: €105

De toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 zorgt voor een stijging van de minder scherpe maximumfactuur met €40.
Voor het schooljaar 2023 - 2024 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur €520.

Wijziging: nieuw hoofdstuk 23, artikel 51

Deconnectie

De school maakt afspraken over de communicatie tussen het schoolteam en de ouders en leerlingen en het gebruik van digitale middelen met als doel deze te kunnen inzetten om zowel het schoolteam als de leerlingen en ouders te ontlasten en niet te belasten. Deze zijn afgestemd op het afsprakenkader deconnectie in het arbeidsreglement. Het afsprakenkader is als bijlage toegevoegd aan het schoolreglement.

Wijziging van artikel 12

Vlaamse toetsen

De leerlingen van het vierde leerjaar nemen deel aan de Vlaamse toetsen. Deze worden digitaal afgenomen in het derde trimester. De toetsen focussen op Nederlands en wiskunde.
Scholen moeten in het schoolreglement opnemen dat er Vlaamse toetsen worden afgenomen en of de school al dan niet rekening houdt bij de evaluatie met de resultaten van deze toetsen. De globale beoordeling gaat over het gehele curriculum en is natuurlijk breder dan alleen Nederlands en wiskunde. De resultaten worden door de klassenraad meegenomen in hun globale beoordeling van de leerlingen, maar ze zijn niet het enige criterium voor de leerlingenevaluatie.

Wijziging artikelen 31, 33 & 43

Het ‘gemotiveerd verslag’ wordt het GC-verslag en ‘het verslag’ wordt het IAC-verslag. Deze worden opgemaakt door het CLB, in overleg met de school, de leerling en de ouder.
Het verslag en het gemotiveerd verslag, zoals het nu in de regelgeving gebruikt wordt, blijft bestaan en wordt gelijkgesteld aan het nieuwe IAC-verslag en een GC-verslag.

Wijziging artikel 44

Wanneer een leerling van gescheiden ouders ziek wordt tijdens de schooluren (of tijdens een extra-murosactiviteit) en er geldt een ‘week-week’-regeling wordt er eerst contact opgenomen met de ouder bij wie de leerling die week verblijft. Als deze ouder niet bereikt kan worden, wordt er contact opgenomen met de andere ouder.